Професия електротехник. Електротехникът е служител ( технически експерт ), който се грижи за конструирането и монтажът на най-разнообразни електрически системи и съоръжения в жилищни, търговски и стопански обекти. Ел техникът също е отговорен и за последващата настройка за правилна експлоатация и функционалност на електрическите системи и инсталажии. Функционирането на електрозахранването на сгради и конструкции, качеството на работа на промишленото електрическо оборудване пряко зависи от професионалните качества на такъв тип специалист.

Всяка професия си има своите специфики и особености, в зависимост от конкретната сфера. Повечето от нас са наясно, че в един момент от живота ни ще потърсим помощ или професионална услуги от електротехник в Пловдив, било заради строителен ремонт, техническа неизправност или просто защото е дoшъл моментът да направим подмяна на старото си ел. табло. В следващите редове ще опишем професията на един ел техник и ще се опитаме да опишем най-обстойно с какво най-често се занимава един професионален електротехник и кои са основните му дейности и отговорности, както и какви са основните му специфики на работа, защото това е доста търсена професия и същевременно изключително отговорна професия.

В наши дни почти навсякъде сме заобиколени от електрозахранващи и електроснябдяващи системи и мрежи, които се грижат за функционирането на голям брой устройства, захранвани от мрежата. Това е глваната причина професията електротехник да е толкова широко търсена в наши дни. Един електротехник трябва да притежава набор от професионални качества и аналитични умения, които са необходими за успешното практикуване на тази професия специфична професия. Той трябва да е сръчен, грамотен, адекватен, и не на последно място трябва да притежава логическо мислене, което е от изключително значение в тази професия. Това са основните качества, които са задължителни за един добър електротехник, за да могат неговите клиенти да бъдат в сигурни ръце, да живеят или работят в една безопасна среда. Електротехникът трябва да обича своята професия си, за да може да бъде максимално прецизен и ефективен.

На практика електротехникът е техническо лице, което извършва голям диапазон от електроуслуги и изграждане на електрически мрежи, електроремонти и др. специфични дейности в сферата на електротехниката. Този тип служител може да се занимава с монтаж на кабелни и въздушни линии, монтаж на електрически инсталации, електро и мрежово окабеляване, настройка и поддръжка на електрическо оборудване и осветителни тела, както и ремонт на дефектни участъци от електропреносната мрежа. Неговата главна задача е да осигури правилното функциониране на електроподаването във всякакъв тип инсталации, като той трябва да притежава нужните технически познания и умения в тази специфична материя. Електротехникът трябва умело да си служи с техническа апаратура и измервателни уреде, което е предпоставка за успешното справяне в най-различни електрически ситуации като повреди, аварии, електроремонти, електроизграждане и т.н. Той трябва да е технически способен да извършва широк набор от ел. услуги като в това число влизат всички видове монтажи, ремонти, поддръжка и други. Всеки възникнал случай има своите особености и техникът трябва да се справи с всяка една ситуация адекватно и да реагира правилно на всяка възникнала ситуация, така че да се справи по най-добрия начин.

 

В зависимост от възложените задачи и функционалните отговорности, възложени на електротехника, работата му в конкретен случай е или постоянна, когато се налага отстраняване на грешки в електрическо оборудване, или временна, ако електротехникът се задължава само да пусне даденото съоръжение или мрежа в експлоатация. Доста често се случва да се прибягва до услугите на електротехници, които да извършат определен ремонт в случай на повреда или неправилно асемблиране на оборудването.

Електротехникът е висококвалифициран специалист, който отговаря за инсталирането на междинни силови или слаботокови системи, които доставят електричество до крайния потребител. Това включва монтаж на електродвигатели, трансформатори, електропроводи, разпределителни табла и много други. Електрическите монтажници работят както по вторични вериги, така и със слаботокови системи, осветителни мрежи, разпределително оборудване и разпределителни устройства.